Ads 468x60px

Labels

Featured Posts

středa 6. září 2023

Seznamte se s PLM/PDM aplikací Autodesk Fusion 360 Manage with Upchain

Nemělo by být v trvale propojeném světě propojeno i řízení životního cyklu vašeho výrobku? Autodesk PLM vám přináší správu dat a procesů v cloudu - s okamžitým přístupem kdykoli a odkudkoli, ať už z prohlížeče nebo mobilního zařízení. Jeho intuitivní uživatelské prostředí usnadňuje každodenní použití. A díky plug-in modulům pro nejpoužívanější CAD systémy mohou týmy používat Autodesk PLM s vybranými návrhovými CAD/CAM nástroji.

To vám dává výhodu rychlejší spolupráce v rámci vaší organizace a dodavatelského řetězce, bez ohledu na to, kdo co používá. Autodesk PLM je centrálním zdrojem pravdy, který spravuje všechna vaše data a procesy. A díky otevřenému rozhraní API se snadno integruje s dalšími podnikovými systémy, jako jsou ERP a CRM, takže se svými daty dokážete ještě více.

Osvědčené postupy PLM ze zkušeností společnosti Autodesk - zde je několik tipů, které mohou změnit vaše konstrukční a výrobní procesy:

 1. Zvyšte efektivitu: Spravujte produktová data na centralizované platformě, abyste zefektivnili komunikaci a redukovali časové ztráty.
 2. Podpořte spolupráci: Podpořte vzdálený přístup pomocí cloudových nástrojů pro bezproblémovou spolupráci napříč týmy.
 3. Sledujte změny: Pečlivým sledováním změn produktu minimalizujete chyby a zvýšíte kvalitu.
 4. Využijte sílu analytických nástrojů: Pochopte trendy na trhu a utvářejte svá budoucí rozhodnutí pomocí analýzy dat.
 5. Zajistěte shodu s předpisy: Minimalizujte rizika dodržováním oborových norem a předpisů.

"Autodesk Fusion 360 Manage with Upchain" - PLM řešení Autodesk s propojením na CAD a PDM software. Viz www.arkance-systems.cz/produkty/cad-cam-pro-strojirenstvi/autodesk-fusion-lifecycle.

středa 12. dubna 2023

PDM - Důležitost testování při upgradech

Upgrade je slovíčko světově známé a převzaté z anglického jazyka. Každý z nás ho běžně používá a ví co znamená. Doslovný překlad z angličtiny je vyšší verze počítačového programu, vylepšit, zlepšit, povýšit. A kdo by nechtěl pracovat s nejaktuálnější verzí daného programu nebo vlastnit nejnovější verzi softwaru.

Ve společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. se samotný upgrade PDM systému plánuje a realizuje ve dvou fázích. Kde v první fázi se dělají přípravy a testování a v druhé se realizuje ostrý přechod na novou verzi spolu s rozdílovým školením.

V tomto článku se zaměříme na první část tedy fázi testování a hlavní důvody proč je testování důležité. Cílem testování je určit, zda upgrade splňuje očekávané požadavky a identifikovat případné komplikace, které je nutné vyřešit ještě před uvedením systému do ostrého provozu. Tedy odhalí rizika, které mohou ohrozit provoz systému a zajišťuje hladký chod oddělení, které jsou na daných platformách závislé. Tím výrazně redukuje náklady, které mohou vzniknout u neplánovaných odstávek ostrého provozu systému, opravách chybných dat nebo vadných výrobků.

Existuje několik druhů testování, především testování procesů na straně PDM systému, testování integrace, testování na straně ERP systému. Z mnoha způsobů testování implementovaného řešení jsou u zákazníků využívány tyto metody. Funkční testování ověřuje, zda software splňuje parametry, které zákazník očekává. Integrační testování se zaměřuje na propojení PDM s ERP systémem, a to především na výměnné rozhraní. Použitelné testování má za cíl ověřit klíčové procesy pro jejich uživatele a automatizovat ty, které lze zpracovávat “na pozadí” neboli strojově. Je zaměřen především na oddělení konstrukce a technologie.

V rámci testování upgradu je nutné podniknout několik kroků:

1. Kontrola připravenosti:

Před zahájením upgradu je nutné ověřit připravenost prostředků, které budou využity pro realizaci upgradu jako takového. Provádí se ve spolupráci se zákazníkem a dochází zde k ověření zejména připravenosti HW, porovnání a prezentace harmonogramu projektu a seznámení klíčových uživatelů s jejich rolemi a úkoly v projektu.

2. Instalace a konfigurace testovacího prostředí:

Připraví se testovací prostředí, které odpovídá finálnímu prostředí, jak co se týče jednotlivých parametrů a dat, tak nabídkou služeb a funkcionalit. Testovací prostředí představuje simulaci výsledného produkčního prostředí a umožňuje provádění testů v maximálním možném rozsahu.

3. Testování zákazníka:

Probíhá fyzické ověření korektního fungování výsledného systému.

Výhrady a připomínky průběžně řeší realizátor, který je aktivně prochází s uživateli, vysvětluje a ty opodstatněné opravuje.

Testovací fáze končí shodou obou stran.

Příklad struktury testovacího scénáře

 • Vydání/zařazení dat úložiště
  • Ověření konzistence dat před zařazením do Vaultu
  • Ověření konzistence dat při načítání dat
 • Založení nových dokumentů
 • Vyplňování vlastností v prostředí Inventoru
 • Vyplňování vlastností v prostředí Vaultu a synchronizace
 • Kategorizace vlastností
  • Model, sestava, výkres, typové dílce
 • Řízení dokumentace
 • Schvalování výrobní dokumentace
 • Práce s položkami
  • Přiřazení položek (karet výrobních dokumentů)
  • Materiálová vazba
 • Revidování dokumentace
  • Navýšení indexu revize při změně ze Schváleného stavu dokumentu/položky
 • Práce s knihovními součástmi
 • Kopírování návrhu
  • Vytvoření nových součástí a sestav z předchozích schválených návrhů
 • Dostupnost dat napříč skupinami
  • Konstrukce – plný klient VaultPro
  • Technologie – plný klient VaultPro + Tenký klient
  • Vedení – Webový Tenký klient Vault
  • Výroba – Webový Tenký klient Vault
 • Testování dat převedených kusovníkových vazeb a odkazů na publikované soubory do ERP systému
 • Testy publikování (JOB Procesor)
  • Publikování souborů PDF, DXF, PNG při schválení výrobní dokumentace ve Vaultu

4. Po skončení podpory ostrého provozu projekt končí.

Případová studie

U zákazníka byl upgradován systém Vault Professional s integrací na ERP systém Helios Inuvio.

Původní řešení bylo ve verzi 2018 a integrace probíhala pomocí nástroje CSlink. Cílem upgradu bylo zajistit řešení ve verzi 2022 s integrací pomocí standardizovaných nástrojů Holixa ERP Connector4VLT na straně Vaultu a GATEMA connector na straně Heliosu.

V první fázi bylo nutné, mimo výše uvedených činností, provést úpravu nastavení prostředí tak, aby splňovalo požadavky nových integračních nástrojů.

Zásadní změnou byl způsob odesílání kusovníkových vazeb nikoli z prostředí Autodesk Inventor, ale z PDM systému Autodesk Vault. S tím souvisela také úprava přenášených atributů a nově také formát čísla součásti a položky na straně Autodesk Vault.

Tato změna ovlivnila způsob zakládání dokumentace, její číslování a rovněž nárust atributů, které byly do dokumentace doplněny nebo naopak odebrány. Pro zjednodušení práce pro uživatele a zajištění korektní funkce integrace byly v PDM prostředí vytvořeny restrikce tak, aby dokumentaci nebylo možné schválit bez povinných údajů. Tyto údaje jsou zadávány částečně automatizovaně a částečně pomocí jednoduchého formuláře.

V průběhu testů byla předávána zpětná vazba s rozšiřujícími požadavky na doplnění atributů a stanovení jejich povinnosti na vyplnění a automatizace. Díky tomuto systému se podařilo odladit řešení ještě před uvedením do ostrého provozu a provoz firmy to nijak neovlivnilo. V případě absence testů by tyto změny nemohly být flexibilně prováděny a bylo by nezbytně nutné opravovat již schválená data, včetně synchronizace změn do oddělení dále v procesu produkce.

Závěr

Testování je důležité jak při nasazení nového řešení správy dokumentace, tak také před samotným upgradem softwaru, kdy pomáhá identifikovat potenciální rizika a umožňuje jim efektivně předcházet mimo produkční prostředí, bez zbytečných obav z poškození či ztráty dat, výroby zmetků a s tím souvisejících nemalých vícenákladů a škod.

Závěrem lze konstatovat, že testování při upgradech i nových implementacích řešení je nezbytný krok k zajištění stability a bezproblémového chodu systému.

čtvrtek 16. března 2023

PDM a jeho propojení s ostatními systémy

PDM – řeklo by se, že je to zkratka, kterou není třeba představovat. Systémy pro správu a řízení produktových dat jsou na trhu již nějakou tu desítku let a většina z nás s nimi má větší či menší zkušenost.

Společnost Arkance Systems CZ s.r.o. nabízí PDM systém Autodesk Vault Professional. Arkance Systems CZ s.r.o. se nezaměřuje pouze na instalaci a nastavení tohoto produktu, ale přináší celou škálu rozšiřujících aplikací, doplňků a služeb, které poskytují široké možnosti dalšího propojení s procesy a systémy ve Vaší firmě a sdílení informací pro všechna potřebná pracoviště. 

 

Implementace Autodesk Vault Professional může probíhat různými cestami. Jednou z možností je implementace plně přizpůsobená na míru Vaší firmy, obnášející detailní analýzy stávajících procesů a dat, s maximálním přizpůsobením Vašim potřebám. 


Nebo lze využít “virtuálního asistenta ADAMa, jeho obsahem je implementace Autodesk Vault Professional, přizpůsobená maximální efektivitě a rychlosti nasazení, tak aby poskytovala jednoduché ovládání při maximálním přínosu pro práci všech uživatelů. Standardizovaná konfigurace vychází z dlouholetých zkušeností s nasazením PDM řešení a je přizpůsobená obvyklým potřebám firem, využívajícím CAD prostředky. To umožňuje snadné zavedení jednotného úložiště dat a zdroje informací, které umožní spolupráci více konstruktérů nad společnými daty, bez vzniku kolizí, s prostředky pro opakované využití návrhových dat a analýzu dopadu změn v nadřazených celcích.   

ADAM v základu umožňuje automatický export a distribuci výstupů do předem zvolených formátů, pomocí doplňku Holixa Publisher4VLT. Typicky se tak jedná o virtuální tisk modelů a výkresů do PDF, DXF, DWG, STEP a dalších formátů.

  

Obě tyto možnosti jsou plně k dispozici pro další rozvoj Vaší společnosti.   

Umožnují postupně zapojovat do společného úložiště pracovníky dalších oddělení, ať už se jedná o uživatele CAM, elektro oddělení používající AutoCAD Electrical, Eplan či jiný návrhový systém, ale také pracovníky obchodu, plánování, výroby a dalších oddělení, která potřebují nahlížet do konstrukčních dat, nebo sdílet data vlastní.

 

Položkový systém je připraven k integraci se spolupracujícími ERP, TPV, PLM i dalšími systémy, a to bez omezení při výběru jejich databázové platformy. Holixa ERP Connector4VLT umožňuje rychlé a snadné obousměrné propojení pro předávání položek, kusovníků a k nim přidružených informací, odkazů a také již zmíněných automaticky publikovaných formátů. Toto propojení bylo úspěšně nasazané v mnoha desítkách integrací s nejrůznějšími běžnými i méně běžnými systémy (například: Flores, Helios, IFS, K2, KARAT, Navision, Monaco, Orakiss, QAD, QI, SAP, TPV2000 a další).

  

Možnou variantou spolupráce je také přímé zpřístupnění náhledů 2D i 3D dokumentace, uložené v Autodesk Vault Professional, ze spolupracujícího ERP systému, pomocí aplikace ERP Viewer od společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. Nabízený doplněk umožňuje přímé zobrazení produktových dat v prostředí běžného webového prohlížeče formou webových odkazů tzv. na klik. Toto prostředí umožňuje nejen data prohlížet, ale zároveň v nich provádět i měření, kontrolovat strukturu modelů formou rozpadů, zpřehledňovat modely pomocí sofistikovaných řezů nebo skrývání jednotlivých komponent sestavy a mnoho dalšího. 


Řešení lze rozšířit o nástroj Holixa ERP Picker – doplněk Autodesk Inventoru, umožňující přímý přístup k informacím v ERP systému a jejich následný zápis do iVlastností 3D modelu. Dovoluje například spárování vyráběného dílu a jeho polotovaru – hutního materiálu, přímo z prostředí Inventoru, bez nutnosti používat klienta ERP systému. Přímý náhled do ERP systémů na polotovary, hutní materiály či jiné nakupované položky poskytuje informace o aktuálních skladových zásobách, dodacích lhůtách, cenách a dalších proměnlivých parametrech již při návrhu, aby se předešlo nesrovnalostem při jejich objednávání.  

 

Reference:  

VF Nuclear  

Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu, VF Nuclear, využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou společnosti Arkance Systems CZ s.r.o.  

Základním stavebním kamenem tohoto řešení je PDM řešení Autodesk Vault Professional, využívané oddělením Technologického centra – položkově orientované úložiště dat z Autodesk Inventoru i veškerých souvisejících dat. Jedinečný systém pro úzkou spolupráci pracovníků elektro konstrukce (EPLAN) a mechanické konstrukce (Autodesk Inventor) se správou projektů a schémat v centralizovaném PDM, jednotnou správou mechatronických kusovníků a jejich napojením na obchodní procesy ERP. To vše s plnou obousměrnou integrací s IS KARAT.  

Oddělení Projekce využívá samostatné úložiště s řešením správy dokumentace dle potřeb standardizace dokumentace odevzdávané pro zákazníka ČEZ, zahrnující specifické požadavky na exporty dokumentace do PDF a DWG.  


Algeco 

Společnost Algeco zajišťuje dodávky modulárních staveb a její působnost je doslova celosvětová. Pro zajištění efektivity využívá řešení obsahující CAD aplikace s nástavbou konfigurátoru, PDM aplikaci Autodesk Vault včetně integrace na informační systém. Celé prostředí bylo dodáno v rámci dlouholeté spolupráce s Arkance Systems CZ s.r.o. 

Zpracování výrobní dokumentace začíná vytvořením layoutu pomocí aplikace Autodesk AutoCAD. Ten slouží následně jako podklad pro tvorbu detailních modelů a výkresů. Díky využití aplikační nástavby konfigurátoru došlo k výrazné úspoře časů konstruktérů, a to z dnu na maximálně desítky minut. 

Nedílnou součástí je PDM systém, který byl navržen user friendly tak, aby všem uživatelům umožňoval jednodušší a rychlejší orientaci v datech. Primárně tento systém využívá konstrukce, ale díky funkční integraci mezi PDM a IS dochází k dynamickému předávání výrobních informací i do dalších oddělení, bez zásahu lidské ruky. 

V rámci procesu tvorby výrobní dokumentace dochází i k publikování dat ve formátu GEO. Tyto slouží jako výrobní podklady pro externího dodavatele trapézových opláštění modulů a jsou vytvářeny automaticky nástrojem Holixa Publisher4VLT.