Ads 468x60px

Labels

středa 12. dubna 2023

PDM - Důležitost testování při upgradech

Upgrade je slovíčko světově známé a převzaté z anglického jazyka. Každý z nás ho běžně používá a ví co znamená. Doslovný překlad z angličtiny je vyšší verze počítačového programu, vylepšit, zlepšit, povýšit. A kdo by nechtěl pracovat s nejaktuálnější verzí daného programu nebo vlastnit nejnovější verzi softwaru.

Ve společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. se samotný upgrade PDM systému plánuje a realizuje ve dvou fázích. Kde v první fázi se dělají přípravy a testování a v druhé se realizuje ostrý přechod na novou verzi spolu s rozdílovým školením.

V tomto článku se zaměříme na první část tedy fázi testování a hlavní důvody proč je testování důležité. Cílem testování je určit, zda upgrade splňuje očekávané požadavky a identifikovat případné komplikace, které je nutné vyřešit ještě před uvedením systému do ostrého provozu. Tedy odhalí rizika, které mohou ohrozit provoz systému a zajišťuje hladký chod oddělení, které jsou na daných platformách závislé. Tím výrazně redukuje náklady, které mohou vzniknout u neplánovaných odstávek ostrého provozu systému, opravách chybných dat nebo vadných výrobků.

Existuje několik druhů testování, především testování procesů na straně PDM systému, testování integrace, testování na straně ERP systému. Z mnoha způsobů testování implementovaného řešení jsou u zákazníků využívány tyto metody. Funkční testování ověřuje, zda software splňuje parametry, které zákazník očekává. Integrační testování se zaměřuje na propojení PDM s ERP systémem, a to především na výměnné rozhraní. Použitelné testování má za cíl ověřit klíčové procesy pro jejich uživatele a automatizovat ty, které lze zpracovávat “na pozadí” neboli strojově. Je zaměřen především na oddělení konstrukce a technologie.

V rámci testování upgradu je nutné podniknout několik kroků:

1. Kontrola připravenosti:

Před zahájením upgradu je nutné ověřit připravenost prostředků, které budou využity pro realizaci upgradu jako takového. Provádí se ve spolupráci se zákazníkem a dochází zde k ověření zejména připravenosti HW, porovnání a prezentace harmonogramu projektu a seznámení klíčových uživatelů s jejich rolemi a úkoly v projektu.

2. Instalace a konfigurace testovacího prostředí:

Připraví se testovací prostředí, které odpovídá finálnímu prostředí, jak co se týče jednotlivých parametrů a dat, tak nabídkou služeb a funkcionalit. Testovací prostředí představuje simulaci výsledného produkčního prostředí a umožňuje provádění testů v maximálním možném rozsahu.

3. Testování zákazníka:

Probíhá fyzické ověření korektního fungování výsledného systému.

Výhrady a připomínky průběžně řeší realizátor, který je aktivně prochází s uživateli, vysvětluje a ty opodstatněné opravuje.

Testovací fáze končí shodou obou stran.

Příklad struktury testovacího scénáře

 • Vydání/zařazení dat úložiště
  • Ověření konzistence dat před zařazením do Vaultu
  • Ověření konzistence dat při načítání dat
 • Založení nových dokumentů
 • Vyplňování vlastností v prostředí Inventoru
 • Vyplňování vlastností v prostředí Vaultu a synchronizace
 • Kategorizace vlastností
  • Model, sestava, výkres, typové dílce
 • Řízení dokumentace
 • Schvalování výrobní dokumentace
 • Práce s položkami
  • Přiřazení položek (karet výrobních dokumentů)
  • Materiálová vazba
 • Revidování dokumentace
  • Navýšení indexu revize při změně ze Schváleného stavu dokumentu/položky
 • Práce s knihovními součástmi
 • Kopírování návrhu
  • Vytvoření nových součástí a sestav z předchozích schválených návrhů
 • Dostupnost dat napříč skupinami
  • Konstrukce – plný klient VaultPro
  • Technologie – plný klient VaultPro + Tenký klient
  • Vedení – Webový Tenký klient Vault
  • Výroba – Webový Tenký klient Vault
 • Testování dat převedených kusovníkových vazeb a odkazů na publikované soubory do ERP systému
 • Testy publikování (JOB Procesor)
  • Publikování souborů PDF, DXF, PNG při schválení výrobní dokumentace ve Vaultu

4. Po skončení podpory ostrého provozu projekt končí.

Případová studie

U zákazníka byl upgradován systém Vault Professional s integrací na ERP systém Helios Inuvio.

Původní řešení bylo ve verzi 2018 a integrace probíhala pomocí nástroje CSlink. Cílem upgradu bylo zajistit řešení ve verzi 2022 s integrací pomocí standardizovaných nástrojů Holixa ERP Connector4VLT na straně Vaultu a GATEMA connector na straně Heliosu.

V první fázi bylo nutné, mimo výše uvedených činností, provést úpravu nastavení prostředí tak, aby splňovalo požadavky nových integračních nástrojů.

Zásadní změnou byl způsob odesílání kusovníkových vazeb nikoli z prostředí Autodesk Inventor, ale z PDM systému Autodesk Vault. S tím souvisela také úprava přenášených atributů a nově také formát čísla součásti a položky na straně Autodesk Vault.

Tato změna ovlivnila způsob zakládání dokumentace, její číslování a rovněž nárust atributů, které byly do dokumentace doplněny nebo naopak odebrány. Pro zjednodušení práce pro uživatele a zajištění korektní funkce integrace byly v PDM prostředí vytvořeny restrikce tak, aby dokumentaci nebylo možné schválit bez povinných údajů. Tyto údaje jsou zadávány částečně automatizovaně a částečně pomocí jednoduchého formuláře.

V průběhu testů byla předávána zpětná vazba s rozšiřujícími požadavky na doplnění atributů a stanovení jejich povinnosti na vyplnění a automatizace. Díky tomuto systému se podařilo odladit řešení ještě před uvedením do ostrého provozu a provoz firmy to nijak neovlivnilo. V případě absence testů by tyto změny nemohly být flexibilně prováděny a bylo by nezbytně nutné opravovat již schválená data, včetně synchronizace změn do oddělení dále v procesu produkce.

Závěr

Testování je důležité jak při nasazení nového řešení správy dokumentace, tak také před samotným upgradem softwaru, kdy pomáhá identifikovat potenciální rizika a umožňuje jim efektivně předcházet mimo produkční prostředí, bez zbytečných obav z poškození či ztráty dat, výroby zmetků a s tím souvisejících nemalých vícenákladů a škod.

Závěrem lze konstatovat, že testování při upgradech i nových implementacích řešení je nezbytný krok k zajištění stability a bezproblémového chodu systému.

Žádné komentáře:

Okomentovat